Home » Theater » Saritha Theater

Saritha Theater

Theater Info Kannur - Alavil - Valapattanam Road, Padanapalam, Kannur, Kerala 670014
Phone Number 0497-2706181
City Kannur
District Kannur

Kannur – Alavil – Valapattanam Road, Padanapalam, Kannur, Kerala 670014